خدمات آموزشی قابل ارائه

 

آموزش‌های مدیریتی، فنی مهندسی، سیستم‌های مدیریت کیفیت
آموزش‌های ایمنی عمومی و تخصصی
برگزاری دوره‌های آموزشی درون سازمانی و برون سازمان
تأمین و معرفی مدرسین و مشاورین مجرب
پیاده‌سازی سیستم آموزش و توسعه منابع انسانی
نیازسنجی آموزشی مرتبط با مشاغل و فعالیت‌های کاری
تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل
پیاده‌سازی سیستم‌های ارزیابی و اثربخشی آموزش
مشاوره‌های ایمنی بهداشی مرتبط با محیط‌های کاری
تحقیقات حفاظت کار و بهداشت کار
کنترل عوامل زیست محیطی، محیط کار