توانمندی های واحد آموزشی

-برگزاری دوره های آموزشی اثربخش در زمینه ایمنی فنی مطابق با محتوی و شرایط منطبق با الزامات قانونی و آیین نامه های مرکز تعلیمات و تحقیقات کار و سایر سازمان های متولی
-دارای فضا و امکانات آموزشی رفاهی متناسب با نیاز و سطح مورد درخواست کارفرما
-نیازسنجی آموزشی و طراحی دوره های آموزشی و سایر روش های افزایش سطح شایستگی برای سازمان های متقاضی
-تعیین سطح شایستگی کارکنان سازمان ها و برنامه ریزی آموزشی برای بهبود آن
– ارائه آموزش های عملی، کاربردی و در حین کار طبق طرح مربگیری مانند ارزیابی ریسک عملی در محیط یک سازمان
-ارزیابی اثربخشی آموزش ها و سایر روش های افزایش شایستگی
-ارائه خدمات مشاوره جهت ارزیابی طبق مدل توسعه
-مدیریت سوابق آموزشی کارکنان سازمان ها
– ارائه خدمات مشاوره جهت استقرار و بهبود سیستم های مختلف مرتبط با مدیریت ایمنی بهداشت حرفه ایی
– عارضه یابی مشکلات ایمنی بهداشت حرفه ایی و ارائه راهکار جهت بهبود