خلاصه مقاله

روند رو به رشد جمعیت و تمرکز آن در شهرها، ارتباط و رفت آمدهای بیشتر، توسعه و صنعتی شدن، افزایش حمل و نقل و تردد شهری و بین شهری، آلودگی محیط زیست و جنگ از جمله عواملِ زمینه ساز وقوع سوانح و حوادث بیشتر در جوامع بشری اند همه روزه در محیط اطراف خود شاهد بروز ده ها مورد از این حوادث هستیم؛ تصادف های رانندگی، سقوط از ارتفاع، حملات قلبی، مسمومیت ها، غرق شدگی ها و خفگی ها در آب، آسیب های حرفه ای در محیط کار، برق گرفتگی، آتش سوزی و … بالابردن آگاهی ها و توانایی های افراد در برخورد با حوادث، سهم بسزایی در کاهشِ صدمات احتمالی و جلوگیری از عوارض بیشتر خواهد داشت کمک های اولیه در حقیقت انجام اقدام های بسیار ساده و ابتدایی و در عین حال حیاتی مبتنی بر اصول علمی با استفاده از وسایل موجود و مراقبت از مصدوم تا رساندن او به نزدیک ترین مرکز درمانی است این کمک و مراقبت ساده در بسیاری از موارد فاصلهٔ میانِ مرگ و زندگی است

دریافت فایل مقالهمتن کامل

اصول کمک هاى اولیه و امدادرسانى

روند رو به رشد جمعیت و تمرکز آن در شهرها، ارتباط و رفت آمدهای بیشتر، توسعه و صنعتی شدن، افزایش حمل و نقل و تردد شهری و بین شهری، آلودگی محیط زیست و جنگ از جمله عواملِ زمینه ساز وقوع سوانح و حوادث بیشتر در جوامع بشری اند همه روزه در محیط اطراف خود شاهد بروز ده ها مورد از این حوادث هستیم؛ تصادف های رانندگی، سقوط از ارتفاع، حملات قلبی، مسمومیت ها، غرق شدگی ها و خفگی ها در آب، آسیب های حرفه ای در محیط کار، برق گرفتگی، آتش سوزی و … بالابردن آگاهی ها و توانایی های افراد در برخورد با حوادث، سهم بسزایی در کاهشِ صدمات احتمالی و جلوگیری از عوارض بیشتر خواهد داشت کمک های اولیه در حقیقت انجام اقدام های بسیار ساده و ابتدایی و در عین حال حیاتی مبتنی بر اصول علمی با استفاده از وسایل موجود و مراقبت از مصدوم تا رساندن او به نزدیک ترین مرکز درمانی است این کمک و مراقبت ساده در بسیاری از موارد فاصلهٔ میانِ مرگ و زندگی است

15

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۰۰/۱۲/۲۶