خلاصه مقاله

ایمن نبودن محیط کار کارگران و ابزار کار آن ها به علت عدم رعایت دستورالعمل های حفاظتی و بهداشتی توسط کارفرمایان از یک طرف، همچنین عدم رعایت پاره ای از مقررات ایمنی و بی احتیاطی و بی دقتی بعضی کارگران از طرف دیگر باعث بروز حوادث در کارگاه ها می باشد که همه ساله در سطوح مختلف کارگاهی شاهد آن هستیم، بدیهی است حوادثی که در کارگاه ها رخ می دهد و منجر به مرگ، قطع عضو و یا سایر صدمات جسمی و روحی کارگران می شود را می توان با ایمن کردن ابزار کار و محیط کار کارگران از طریق نصب حفاظ های مناسب روی قسمت های خطرناک دستگاه ها، رفع نقایص سیستم برق واحدهای تولیدی و تعمیراتی و دستگاه های مورد استفاده کارگران، در اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی هنگام کار کارگران و غیره و همچنین آموزش های لازم در زمینه مسایل حفاظتی و بهداشتی به کارگران به نحو موثری پیشگیری نمود…

دریافت فایل مقالهمتن کامل

ایمنی در صنعت

ایمن نبودن محیط کار کارگران و ابزار کار آن ها به علت عدم رعایت دستورالعمل های حفاظتی و بهداشتی توسط کارفرمایان از یک طرف، همچنین عدم رعایت پاره ای از مقررات ایمنی و بی احتیاطی و بی دقتی بعضی کارگران از طرف دیگر باعث بروز حوادث در کارگاه ها می باشد که همه ساله در سطوح مختلف کارگاهی شاهد آن هستیم، بدیهی است حوادثی که در کارگاه ها رخ می دهد و منجر به مرگ، قطع عضو و یا سایر صدمات جسمی و روحی کارگران می شود را می توان با ایمن کردن ابزار کار و محیط کار کارگران از طریق نصب حفاظ های مناسب روی قسمت های خطرناک دستگاه ها، رفع نقایص سیستم برق واحدهای تولیدی و تعمیراتی و دستگاه های مورد استفاده کارگران، در اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی هنگام کار کارگران و غیره و همچنین آموزش های لازم در زمینه مسایل حفاظتی و بهداشتی به کارگران به نحو موثری پیشگیری نمود…

82

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۰۰/۱۲/۲۶