خلاصه مقاله

نویسندگان:  جهانگیری مهدی, عدل جواد*, شاه طاهری سیدجمال الدین, کاکویی حسین, رحیمی فروشانی عباس, رشیدی علی مراد, قربانعلی امیر چکیده:زمینه و هدف: در نبود شاخص انتهای طول عمر (ESLI) برای آگاهی از زمان تعویض کارتریج های ماسکهای تنفسی ویژه بخارات آلی، لازم است از برنامه زمانبندی تعویض کارتریج برای حصول اطمینان از اینکه کارتریج ها قبل از انتهای طول عمرشان جایگزین می شوند، استفاده شود. این مطالعه با هدف بررسی کارایی برنامه تعویض کارتریج ماسکهای تنفسی و ارائه یک برنامه صحیح به منظور تعویض به موقع کارتریج ها در یکی از صنایع پتروشیمی کشور انجام شد. روش بررسی: اطلاعات مربوط به معیار، تعداد و فواصل تعویض کارتریج ها از طریق بررسی سوابق موجود در صنعت به دست آمد. بالاترین مقادیر اندازه گیری شده شرایط محیطی به عنوان بدترین شرایط جهت تخمین طول عمر در نظر گرفته شد. اطلاعات و مشخصات فنی کارتریج و ماسک مورد استفاده در صنعت از طریق مکاتبه با سازنده به دست آمد. برای تخمین طول عمر استفاده از کارتریج ها از برنامه نرم افزاری ارائه شده از سوی سازنده استفاده شد و معیار تخمین زمان عبور آلاینده ۱۰% حدود تماس شغلی در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که صنعت مورد مطالعه فاقد برنامه زمانبندی موثر برای تعویض به موقع […]

دریافت فایل مقالهمتن کامل

بررسی برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک های تنفسی ویژه بخارت آلی در یک صنعت پتروشیمی

نویسندگان:  جهانگیری مهدی, عدل جواد*, شاه طاهری سیدجمال الدین, کاکویی حسین, رحیمی فروشانی عباس, رشیدی علی مراد, قربانعلی امیر

چکیده:
زمینه و هدف: در نبود شاخص انتهای طول عمر (ESLI) برای آگاهی از زمان تعویض کارتریج های ماسکهای تنفسی ویژه بخارات آلی، لازم است از برنامه زمانبندی تعویض کارتریج برای حصول اطمینان از اینکه کارتریج ها قبل از انتهای طول عمرشان جایگزین می شوند، استفاده شود. این مطالعه با هدف بررسی کارایی برنامه تعویض کارتریج ماسکهای تنفسی و ارائه یک برنامه صحیح به منظور تعویض به موقع کارتریج ها در یکی از صنایع پتروشیمی کشور انجام شد.

روش بررسی:

اطلاعات مربوط به معیار، تعداد و فواصل تعویض کارتریج ها از طریق بررسی سوابق موجود در صنعت به دست آمد. بالاترین مقادیر اندازه گیری شده شرایط محیطی به عنوان بدترین شرایط جهت تخمین طول عمر در نظر گرفته شد. اطلاعات و مشخصات فنی کارتریج و ماسک مورد استفاده در صنعت از طریق مکاتبه با سازنده به دست آمد. برای تخمین طول عمر استفاده از کارتریج ها از برنامه نرم افزاری ارائه شده از سوی سازنده استفاده شد و معیار تخمین زمان عبور آلاینده ۱۰% حدود تماس شغلی در نظر گرفته شد.


یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که صنعت مورد مطالعه فاقد برنامه زمانبندی موثر برای تعویض به موقع کارتریج های ماسکهای تنفسی بوده و فواصل زمانی فعلی تعویض کارتریج در این صنعت با برنامه تدوین شده در این مطالعه اختلاف معنی دار داشت.

نتیجه گیری: تکیه بر آستانه بویایی و دیگر خواص هشدار دهنده به عنوان تنها مبنای تعیین اینکه ماسکهای تنفسی تصفیه کننده هوا مجاز نبوده و لازم است بر اساس اطلاعات محیط کار و مشخصات کارتریج ماسک تنفسی نسبت به تدوین و اجرای یک برنامه زمانبندی موثر جهت تعویض به موقع کارتریج ها اقدام گردد.

کلید واژه: برنامه تعویض، کارتریج ماسکهای تنفسی، بخارات آلی، پتروشیمی

10

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۰۰/۱۲/۲۶