خلاصه مقاله

برق گرفتگی (آسیبهای الکتریکی) وقتی شخصی دچار برق گرفتگی میشود، عبور جریان الکتریکی از طریق بدن ممکن است وی را ازهوش برده، منجر به توقف تنفس و حتی ضربان قلب وی شود. جریان الکتریکی میتواند هم در محلیکه وارد بدن میشودو هم در محلی که برای تخلیه به زمیناز بدن خارج میشود،  سوختگی ایجاد کند. در بعضی موارد، جریان برق، گرفتگی عضلانی هم ایجاد میکند که این موضوع، مانع از قطعارتباط مصدوم با منبع برق میشود. بنابراین وقتی به صحنه حادثه میرسرید، امکان دارد که هنوزجریان الکتریکی در بدن مصدوم برقرار باشد. آسیبهای الکتریکی معمولاً در منزل یا محل کار و در اثر تماس با منابع برق با ولتاژپایین رخ میدهند. هم چنین ممکن است این آسیبها دراثر تماس با منابع برق با ولتاژبالا (مثل خطوط انتقال نیروی افتاده روی زمین) هم رخ دهند. افرادیکه با جریان ولتاژ بالا دچار برق گرفتگی میشوند، عمدتاً زنده میمانند.   صاعقه صاعقه یک جریان الکتریکی ناگهانی طبیعی است که از جو تخلیه میشود و در مسیر خود، مقادیرزیادی از حرارت و نور را منتقل میکند. صاعقه، تماس خود با زمین را از طریق نزدیکترینساختارهای بلند محوطه و احتمالاً هر شخصی که نزدیک این ساختار ایستاده باشد، برقرار میکند.اصابت صاعقه میتواند به آتش گرفتن […]

دریافت فایل مقالهمتن کامل

برق گرفتگی

برق گرفتگی (آسیبهای الکتریکی)

وقتی شخصی دچار برق گرفتگی میشود، عبور جریان الکتریکی از طریق بدن ممکن است وی را ازهوش برده، منجر به توقف تنفس و حتی ضربان قلب وی شود. جریان الکتریکی میتواند هم در محلیکه وارد بدن میشودو هم در محلی که برای تخلیه به زمیناز بدن خارج میشود،  سوختگی ایجاد کند. در بعضی موارد، جریان برق، گرفتگی عضلانی هم ایجاد میکند که این موضوع، مانع از قطعارتباط مصدوم با منبع برق میشود. بنابراین وقتی به صحنه حادثه میرسرید، امکان دارد که هنوزجریان الکتریکی در بدن مصدوم برقرار باشد.

آسیبهای الکتریکی معمولاً در منزل یا محل کار و در اثر تماس با منابع برق با ولتاژپایین رخ میدهند. هم چنین ممکن است این آسیبها دراثر تماس با منابع برق با ولتاژبالا (مثل خطوط انتقال نیروی افتاده روی زمین) هم رخ دهند. افرادیکه با جریان ولتاژ بالا دچار برق گرفتگی میشوند، عمدتاً زنده میمانند.

 

صاعقه

صاعقه یک جریان الکتریکی ناگهانی طبیعی است که از جو تخلیه میشود و در مسیر خود، مقادیرزیادی از حرارت و نور را منتقل میکند. صاعقه، تماس خود با زمین را از طریق نزدیکترینساختارهای بلند محوطه و احتمالاً هر شخصی که نزدیک این ساختار ایستاده باشد، برقرار میکند.اصابت صاعقه میتواند به آتش گرفتن لباسها، زمین خوردن مصدوم و حتی مرگ آنی منجرر شود. هرچه سریعتر تمام افراد را از محل اصابت صاعقه دور کنید.

 

جریان ولتاژبالا

تماس با جریان ولتاژبالا (که معمولاً در خطوط نیرو و کابل های هوایی پرفشار وجود دارد) معمولاً بهمرگ فوری منجر میشود. افرادی که زنده میمانند، سوختگیهای شدیدی خواهند داشت. از اینگذشته، این شوک میتواند با ایجاد اسپاسم عضلانی، مصدوم را به اطراف پرتاب کرده، آسیبهاییمثل شکستگی ایجاد کند. جریان برق با ولتاژبالا میتواند تا  18 متر جهرش داشته باشرد.(قوس)اشیایی مثل چوب خشک یا لباس نمیتوانند از شما محافظت کنند. قبل از نزدیک شدن به مصدوم،منبع جریان برق باید قطع شده باشد؛ در صورتی که خطوط نیروی هوایی در راه آهن آسیب دیدهباشند، قطع منبع برق بسیار حیاتی خواهد بود. مصدوم احتمالاً بیهوش است. پس از اینکه از بی خطربودن محل مطمئن شدید، راه تنفسی مصدوم را باز کرده، تنفس وی را بررسی کنید؛ آماده باشید تادر صورت لزوم احیای تنفسی و ماساژ قفسه سینه را آغاز کنید.  در صورتی که مصدوم در حال نفس کشیدن است، وی را در وضعیت بهبود قرار دهید علایم حیاتی (سطح  پاسخ دهی، نبض و تنفس) را مرتباً کنترل و ثبت کنید.جریان برق با ولتاژبالا ناظران را از محل حادثه ای که در اثر جریان ولتاژ بالا رخ داده است، دور کنید.

فاصله ایمن، بیش از ۱۸ متر از منبع برق است.

 

جریان ولتاژپایین

جریانهای خانگی که در منازل و محل های کار مورد استفاده قرار میگیرند، میتوانند آسیب هایجدی یا حتی مرگ ایجاد کنند. حوادث معمولاً ناشی از کلیدهای برق خراب، سیمهای برق لخت شدهیا وسایل برقی دارای نقص هستند. خصوصاً کودکان کم سن و سال در معرض خطر هستند (کودکانبه طور طبیعی کنجکاو بوده، ممکن است انگشتان خود یا سایر اشیاء را به داخل پریزهای دیواری برقفرو کنند). آب (که یک هادی قوی و خطرناک الکتریسیته است) میزان خطر را افزایش میدهد.تماس با یک وسیله برقی بی خطر با دستهای خیس یا در شرایطی که کف اتاق خیس باشد، خطرشوک الکتریکی را به مقدار زیادی افزایش میدهد.

دپارتمان تولید محتوی ایمن سپاهان

نویسنده: دکتر بهروق عشقی

51

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۰۰/۱۲/۲۶