خلاصه مقاله

آلودگی هوا از زمان برپایی اولین آتش با انسان بوده است . ولی در زمان های مختلف به جنبه های گوناگونی از آلودگی ها اهمیت داده شده است . در مقیاس کوچک، آلودگی های محلی انتشار م ی یابند و مش کلاتی تاحد عوارض فیزیکی پدید می آورند. در مناطق شهری، درگذشته زغال سنگ و در حال حاضر بنزین خودروها، بر سلامت انسان اثر نامساعد داشته است. در مقیاس منطقه ای تشکیل اوزن ترپوسفری و رسوب های اسیدی تهدیدکننده اند. سرانجام این که انتشار دی اکسید کربن و سایر گازه ای فعال همراه با تخریب اوزن استراتوسفر، کل محیط زیست کره زمین را در معرض خطر قرار داده است.این نگاه تمام جنبه های آلودگی هوا را از نظر کمی و کیفی دربر نمی گیرد. این کتاب که بیشتر برای دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تهیه شده است، علاوه بر پوشش سرفصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی، آنچه را به نظر می رسد برای دانشجویان علاقه مند به این رشته لازم است، مورد توجه و بحث قرار می دهد. زیرا این سرفصل ها که از زمان تهیه آنها حدود ۱۵ سال می گذرد، نمی توانند اطلاعات مورد نیاز امروز را در مورد مشکلاتی که آل ودگی هوا برای شهروندان به وجود آورده است در اختیار قرار دهند.

دریافت فایل مقالهمتن کامل

تاریخچه آلودگی هوا

آلودگی هوا از زمان برپایی اولین آتش با انسان بوده است . ولی در زمان های مختلف به جنبه های گوناگونی از آلودگی ها اهمیت داده شده است . در مقیاس کوچک، آلودگی های محلی انتشار م ی یابند و مش کلاتی تاحد عوارض فیزیکی پدید می آورند. در مناطق شهری، درگذشته زغال سنگ و در حال حاضر بنزین خودروها، بر سلامت انسان اثر نامساعد داشته است. در مقیاس منطقه ای تشکیل اوزن ترپوسفری و رسوب های اسیدی تهدیدکننده اند. سرانجام این که انتشار دی اکسید کربن و سایر گازه ای فعال همراه با تخریب اوزن استراتوسفر، کل محیط زیست کره زمین را در معرض خطر قرار داده است.
این نگاه تمام جنبه های آلودگی هوا را از نظر کمی و کیفی دربر نمی گیرد. این کتاب که بیشتر برای دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تهیه شده است، علاوه بر پوشش سرفصل های مصوب شورای عالی برنامه ریزی، آنچه را به نظر می رسد برای دانشجویان علاقه مند به این رشته لازم است، مورد توجه و بحث قرار می دهد. زیرا این سرفصل ها که از زمان تهیه آنها حدود ۱۵ سال می گذرد، نمی توانند اطلاعات مورد نیاز امروز را در مورد مشکلاتی که آل ودگی هوا برای شهروندان به وجود آورده است در اختیار قرار دهند.

35

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۰۰/۱۲/۲۶