خلاصه مقاله

 > مطالب ایمنی> طراحی و ساخت جلیقه خنک کننده از مواد تغییر فاز دهنده و ارزیابی کارایی آن در کاهش استرین گرمایی تحت شرایط آزمایشگاهی مقدمه: پارافین و آب مواد تغییر فاز شناخته شده ای برای کاربرد در جلیقه های خنک کننکده هستند. هدف از انجام این مطالعه طراحی و ساخت جلیقه خنک کننده با استفاده از ترکیبات پارافین تجاری و یخ و سپس تعیین تأثیر آن ها بر روی پارامترهای استرین گرمایی تحت شرایط آب و هوایی گرم در اتاقک شرایط جوی بود. مواد و روش ها: ابتدا ی جلیقه خنک کننده از پارچه پلی استر با ۱۷ بسته آلومینیومی طراحی و ساخته شد. هر بسته آلومینیومی با ۷۲ گرم آب و ۶۵ گرم پارافین تهیه شده پر شد. سپس ۱۰ نفر از دانشجویان در اتاقک شرایط جوی تحت شرایط گرم (دمای خشک =۴۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی = ۴۰ %) آزمون را با جلیقه خنک کننده و بدون جلیقه خنک کننده در دو شدت فعالیت سبک ( 2/8 کیلومتر در ساعت) و متوسط  ( 4/8 کیلومتر در ساعت) بر روی تردمیل انجام دادند. در هر مرحله از آزمون، مدت استراحت ۳۰ دقیقه و مدت فعالیت بر روی تردمیل نیز ۳۰ دقیقه بود. در طول انجام آزمون نیز ضربان قلب دمای دهانی و دمای پوست اندازه گیری شد. یافته […]

دریافت فایل مقالهمتن کامل

طراحی و ساخت جلیقه خنک کننده از مواد تغییر فاز دهنده و ارزیابی کارایی آن در کاهش استرین گرمایی تحت شرایط آزمایشگاهی


 > مطالب ایمنی> طراحی و ساخت جلیقه خنک کننده از مواد تغییر فاز دهنده و ارزیابی کارایی آن در کاهش استرین گرمایی تحت شرایط آزمایشگاهی

مقدمه:

پارافین و آب مواد تغییر فاز شناخته شده ای برای کاربرد در جلیقه های خنک کننکده هستند. هدف از انجام این مطالعه طراحی و ساخت جلیقه خنک کننده با استفاده از ترکیبات پارافین تجاری و یخ و سپس تعیین تأثیر آن ها بر روی پارامترهای استرین گرمایی تحت شرایط آب و هوایی گرم در اتاقک شرایط جوی بود.

مواد و روش ها:

ابتدا ی جلیقه خنک کننده از پارچه پلی استر با ۱۷ بسته آلومینیومی طراحی و ساخته شد. هر بسته آلومینیومی با ۷۲ گرم آب و ۶۵ گرم پارافین تهیه شده پر شد. سپس ۱۰ نفر از دانشجویان در اتاقک شرایط جوی تحت شرایط گرم (دمای خشک =۴۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی = ۴۰ %) آزمون را با جلیقه خنک کننده و بدون جلیقه خنک کننده در دو شدت فعالیت سبک ( 2/8 کیلومتر در ساعت) و متوسط  ( 4/8 کیلومتر در ساعت) بر روی تردمیل انجام دادند. در هر مرحله از آزمون، مدت استراحت ۳۰ دقیقه و مدت فعالیت بر روی تردمیل نیز ۳۰ دقیقه بود. در طول انجام آزمون نیز ضربان قلب دمای دهانی و دمای پوست اندازه گیری شد.

یافته ها:

گرمای نهان پارافین تهیه شده ۱۰۸kJ/kg و پیک نقطه ذوب ۳۰ درجه سانتی گراد بود. نتایج آنالیز آماری نشان داد که اختلاف میانگین پارامترهای ضربان قلب، دمای دهانی، دمای پوست، میزان تعریق افراد در هنگام فعالیت با جلیقه خنک کننده و فعالیت بدون جلیقه خنک کننده در هر دو شدت فعالیت معنی دار بود. p<0.05


نتیجه گیری: 

جلیقه خنک کننده محتوی پارافین و یخ می تواند استرین حرارتی را از طریق کاهش دادن ضربان قلب، دمای دهانی، دمای پوست و میزان تعریق کاهش دهد.

مولفان: سعید یزدانی راد ، دکتر حبیب الله دهقان

7

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۰۰/۱۲/۲۶