خلاصه مقاله

به دنبال استقبال شرکتها و سازمانها ازاستانداردهای کیفیت (۹۰۰۰ ISO ) ، استانداردهای مدیریت زیست محیطی (سری ۱۴۰۰۰ ISO ) نیز مورد توجه قرار گرفت و به صورت استانداردهای بین المللی از سال ۱۹۹۶ منتشر و مورد عمل قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع ایمنی و بهداشت شغلی ، و انتشار آمار مربوط به مرگ و میر و بیماری های ناشی از کار توجه جهانی به این موضوع معطوف گردید . در سال ۱۹۷۰ میلادی کنگره آمریکا اعلام کرد که اقدامات انجام شده در رابطه با ایمنی و بهداشت شغلی ـ و از جمله ضوابط مربوط به جبران خسارات و آسیب های جانی کارکنان ـ کافی نیست و از این رو قانون ایمنی و بهداشت کار (OSH Act ) به تصویب رسید . متعاقب این قانون ، اداره ایمنی و بهداشت کار۱ (OSHA) تشکیل شد و وظیفه اجرای قانون (OSH) و اطمینان از شرایط ایمن و قابل قبول در کار را برای کلیه کارکنان زن و مرد در سراسر ایالات متحده آمریکا بر عهده گرفت . 

دریافت فایل مقالهمتن کامل

OHSAS 18001

به دنبال استقبال شرکتها و سازمانها ازاستانداردهای کیفیت (۹۰۰۰ ISO ) ، استانداردهای مدیریت زیست محیطی (سری ۱۴۰۰۰ ISO ) نیز مورد توجه قرار گرفت و به صورت استانداردهای بین المللی از سال ۱۹۹۶ منتشر و مورد عمل قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع ایمنی و بهداشت شغلی ، و انتشار آمار مربوط به مرگ و میر و بیماری های ناشی از کار توجه جهانی به این موضوع معطوف گردید . در سال ۱۹۷۰ میلادی کنگره آمریکا اعلام کرد که اقدامات انجام شده در رابطه با ایمنی و بهداشت شغلی ـ و از جمله ضوابط مربوط به جبران خسارات و آسیب های جانی کارکنان ـ کافی نیست و از این رو قانون ایمنی و بهداشت کار (OSH Act ) به تصویب رسید . متعاقب این قانون ، اداره ایمنی و بهداشت کار۱ (OSHA) تشکیل شد و وظیفه اجرای قانون (OSH) و اطمینان از شرایط ایمن و قابل قبول در کار را برای کلیه کارکنان زن و مرد در سراسر ایالات متحده آمریکا بر عهده گرفت . 

55

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۰۰/۱۲/۲۶