صنایع ایمنی پوشا – گواهی استاندارد دستکش پترو – ۹۵/۰۶/۰۳