صنایع ایمنی پوشا – گواهی استاندارد Push Safety – 95/06/03