صنایع پارس اپتیک – پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی