صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک R200