صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک G200