ماسک ترمه ( اف ان پی ای FNPA) – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات – مدل نایپاس