ماسک ترمه (اف ان پی ای FNPA)- تاییدیه دانشکده علوم پزشکی تهران