مراسم تکریم از مدیریت شرکت سپاس به عنوان کارآفرین برتر