هشتمین نمایشگاه ایمنی تجهیزات حفاظت فردی اصفهان – آبان ۹۶