پرشین سیفتی – گواهی عایق برق – تائیدیه پژوهشکده نیرو-کلاه ایمنی X90(99/11/26)