کفش ایمن پا – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – عایق برق با سرپنجه ی کامپوزیت