کفش ایمن پا – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – با سرپنجه فلزی