کفش ایمن پا – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – مدل ۳MAX عایق برق با سرپنجه کامپوزیت