کفش ایمن پا – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – مدل ۳MAX با سر پنجه کامپوزیت