کفش ایمن پا – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – مدل BASE با سرپنجه ی کامپوزیت