گواهی حسن انجام کار از سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت