نام و نام خانوادگی

متولد

مدرک تحصیلی

کارشناس ایمنی مرکز ایمنی و آتش نشانی- مسئول تایید و تهیه وسایل حفاظت فردی
کارشناس ایمنی مرکز ایمنی و آتش نشانی مسئول -پیاده سازی نرم افزار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها
ناظر تهیه و بروزرسانی کلیه دستورالعمل ها و گردشکارهای حوزه مدیریت HSE
عنوان توضیحات
مشاور ایمنی رنگاور ساوه از سال ۸۰ تا ۸۲
کارشناس ایمنی مرکز ایمنی و آتش نشانی مسئول پیاده سازی نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS فولاد مبارکه از سال ۸۴ تا ۸۶
کارشناس ایمنی مرکز ایمنی و آتش نشانی- مسئول تهیه دستورالعمل ها و گردشکارهای ایمنی فولاد مبارکه از سال ۸۶ تا ۸۷
کارشناس ایمنی مرکز ایمنی و آتش نشانی- مسئول بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث فولاد مبارکه از سال ۸۷ تا ۹۰
کارشناس ایمنی مرکز ایمنی و آتش نشانی- مسئول تایید و تهیه وسایل حفاظت فردی فولاد مبارکه ازسال ۹۰ تا کنون
کارشناس ایمنی مرکز ایمنی و آتش نشانی مسئول -پیاده سازی نرم افزار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها فولاد مبارکه ازسال ۹۰ تا کنون
ناظر تهیه و بروزرسانی کلیه دستورالعمل ها و گردشکارهای حوزه مدیریت HSE از سال ۹۰ تا کنون

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی/ گواهینامه

مقطع دانشگاه

سال اخذ مدرک

مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ۱۳۸۲
مهندسی ایمنی صنعتی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ۱۳۹۷

“توانمندی ها و مهارت های حرفه ای”

سمینار مسئولیت بازرسی و پاسخگوئی ایمنی
برگزاری دوره های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
برگزاری دوره های تخصصی PPE در کانون کارفرمایان استان اصفهان و مرکز تحقیقات اداره کار اصفهان
برگزاری دوره های مدیریت بحران و آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری”مقالات تالیفی” ارایه چارچوب انتخاب وسایل حفاظت فردی با استفاده از تکنیک ترکیبی دلفی – ANP بر اساس خبرگان HSE شرکت فولاد مبارکه اصفهان

70

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۹۷/۱۱/۰۱