گزیده ی خبر

بازدید آقای مهندس میثمی، مدیر ایمنی بهداشت محیط زیست، شرکت زرند ایرانیان از توانمندی ها و تولیدات شرکت سپاس، شامل لباس های دیرسوز، انواع محصولات چرمی، کفش آتشکاری، ماسک و انواع لباسهای کارگری و … ؛ و همچنین مذاکره در مورد نحوه همکاری در تامین تجهیزات ایمنی و استفاده از خدمات شرکت که مورد استقبال ایشان قرار گرفت.
بازدید آقای مهندس میثمی، مدیر HSE، شرکت زرند ایرانیان از توانمندی ها و تولیدات شرکت سپاس


بازدید آقای مهندس میثمی، مدیر ایمنی بهداشت محیط زیست، شرکت زرند ایرانیان از توانمندی ها و تولیدات شرکت سپاس، شامل لباس های دیرسوز، انواع محصولات چرمی، کفش آتشکاری، ماسک و انواع لباسهای کارگری و … ؛ و همچنین مذاکره در مورد نحوه همکاری در تامین تجهیزات ایمنی و استفاده از خدمات شرکت که مورد استقبال ایشان قرار گرفت.

80

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۰۰/۰۷/۱۰