آیین نامه ها

آیین نامه ایمنی در معادن نوع: آیین نامه محدوده شمول: کلیه عملیات معدنی کشور تاریخ تصویب: ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ تاریخ آخرین تغییر: تاریخ اعتبار: تصویب کننده: شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و اموراجتماعی آیین نامه حفاظت و ایمنی در معادن فصل۱) تعاریف فصل۲) کلیات فصل۳) حفاریهای معدنی و اکتشافی فصل۴) ماشین آلات معدنی فصل۵) نگهداری فصل۶) مواد ناریه و آتش باری فصل۷) باربری در معادن فصل۸) تهویه فصل۹) روشنایی فصل۱۰) آب فصل۱۱) تاْسیسات برق فصل – ۱ تعاریف مسوول معدن یا سرپرست معدن شخصی است که توسط دارنـده پروانـه عملیات به این سمـت منصوب می شود و مسـئولیـت کلیه عملیات معدن را به عهده دارد مسوول فنی طـبق ماده ۶۶ آئین نامه اجـرائی قانـون معـادن مسئـول فنی عملیات کسـی است که اداره کلیه امور فنی معدن به عهده اوست و توسـط دارنده پروانه عملیـات از میـان افراد واجـد شـرایـط انتـخاب و به وزارت صنایع و معـادن معـرفی می شود و طبـق ماده ۶۵ آئـین نامه اجـرائـی ضوابـط و حدود صلاحیت مسـوولین فـنی معادن تا تصـویب و اصـلاح قانـون نظام مهنـدسی معـدن توسـط وزارت صنایع و معادن تعیین می شود مسوول ایمنی مسئول ایمنی هر معدن نظارت بر ایمنی عملیات معدن را به عهده داشته توسط مسوول یا سرپرست معدن به این […]