دانستنی های ایمنی

دانستنی های ایمنی توضیحات بازدید

ارزیابی اقتصادی سیستم های HSE

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست با هدف برنامه ریزی،مستند سازی و تغییر روش ها برای مدیریت عوامل زیان آور و مدیریت ایمن خطرات تشکیل شده است. 61

انتخاب صحیح نوع کپسول اطفا حریق در برابر مواد انواع حریق و مواد مشتعل شده

انتخاب صحیح نوع کپسول های اطفا حریق نقش مهمی در خاموش کردن حریق می تواند داشته باشد. بطور مثال : نمی توان کپسول آب و گاز را برای خاموش کردن وسایل برقی استفاده کرد و یا کپسول پودر و گاز را برای آتش سوزی داخل منزل بکار گرفت 59

لوزی خطر MSDS بیانگر چه اطلاعاتی می باشد؟

است که بیانگر اطلاعات مرتبط با خطرات مواد،ایمنی حین کار ، دستورالعمل های اضطراری و اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی و بهداشتی در آن ارائه می شود 93