ارزیابی اقتصادی سیستم های HSE

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست با هدف برنامه ریزی،مستند سازی و تغییر روش ها برای مدیریت عوامل زیان آور و مدیریت ایمن خطرات تشکیل شده است. پیاده سازی سیستم مدیریت HSE-MS نیازمند صرف هزینه و زمان است که بعضی از مدیریان پروژه از پیاده سازی سیستم HSE-MS صرف نظر کرده و یا آن را به طور کامل به کار نمی بندند. در واقع چالش موجود این است که به مدیران پروژه اثبات کنیم، پیاده سازی سیستم مدیریت HSE-MS نه تنها هزینه اضافی برای آنها در بر نخواهد داشت، بلکه بر سودآوری پروژه ها نیز خواهد افزود.

106

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۰۰/۱۱/۳۰