لوزی خطر MSDS بیانگر چه اطلاعاتی می باشد؟

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS، از جمله برگه های اطلاعات فنی است که بیانگر اطلاعات مرتبط با خطرات مواد،ایمنی حین کار ، دستورالعمل های اضطراری و اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی و بهداشتی در آن ارائه می شود.MSDS اطلاعات کاملی درباره خطرات مواد شیمیایی در اختیار کاربران قرار می دهد.

55

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۰۰/۱۱/۳۰