ارائه ی خدمات مهندسی

  • سنجش و اندازه گیری عوامل سخت و زیان آور
  • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مشاغل
  • سنجش و کنترل آلاینده های زیست محیطی
  • شناسایی و پیشگیری بیماری های شغلی

نظارت، پیاده سازی و اجرای پروژهای فنی-مهندسی

  • نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر TPM
  • بازرسی مخازن ISO19078 CNG
  • بازرسی ظرفیت تحت فشار API510